MIKE

MIKE-työväline on muistisairaan ihmisen koetun elämänlaadun sekä psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arvioinnin ja seurannan työväline.

MIKE-työvälinettä voidaan käyttää esimerkiksi järjestöissä, kuntien päivätoiminnoissa, kotihoidossa ja asumispalveluissa. MIKE sisältää haastattelu- ja havainnointiosiot sekä manuaalin arvioijan käyttöön. MIKE-työvälineen avulla ammattilainen saa esiin kotona asuvan muistisairaan omaa näkemystä elämänlaadustaan. MIKEn avulla tuetaan tunnetta itsemääräämisoikeuden säilymisestä. MIKE-arviointi on nopea tehdä, minkä vuoksi se on helppokäyttöinen.

Kun kehittää muistisairaille uusia menetelmiä, on hyvä kysyä heidän mielipidettään. MIKEä kehitettäessä muistisairaat olivat mukana sekä pilottivaiheessa että sitä seuranneessa kehittämistyössä. He pitivät esimerkiksi tärkeänä, että haastattelulomakkeen kysymykset esitetään tietyssä järjestyksessä ja lomakkeen ulkoasu on selkeä. Muistisairaat kokivat, että he olivat mukana merkityksellisessä asiassa ja heidän työpanoksensa hyödytti toisia muistisairaita. 

Oulun Seudun Muistiyhdistys ry

MIKE-työvälineen verkkosivut www.muistimike.fi

Toimintamalli Innokylässä